ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

สารสนเทศข้อมูลกลุ่มปส.เชียงราย 

ข้อมูลสนเทศกลุ่ม ปส.เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปกข้อมูลสนเทศ ๒๕๕๗

 
 

สรุปการประชุม57 

สมัยวิสามัญครั้งที่1/2557
 
 
 

กองทุนออมทรัพย์ปส.ชร. 

ใบกู้

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 12
สมาชิกรอยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์

วันนี้: 3844
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 251
สูงสุดต่อวัน: 26225
เมื่อวาน: 6114
เดือนนี้: 125211
ทั้งหมด: 5957954

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

ค่าวสรุปการศึกษาดูงาน 

การศึกษาปี52
การศึกษาปี53
การศึกษาปี54
(ลาวใต้)
การศึกษาปี55
(เสียมเรียบ)
การศึกษาปี56
 
 
 

ประวัติโรงเรียน ปส. 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา

 

 

 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง   คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ . . ๒๔๓๒   และ พ. . ๒๔๘๙   ตามลำดับ   ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดแผนกมัธยมศึกษาขึ้น   เรียกว่า “ โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา”   เมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาได้แพร่หลายออกไป   ทางคณะสงฆ์โดยองค์กรศึกษา   จึงได้กำหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า “ โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสำหรับนักเรียน”   โดยสังฆมนตรี จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ. . ๒๕๐๐   ต่อมาปี พ. . ๒๕๐๗   ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีขึ้นใหม่เรียกว่า “ บาลีศึกษาสามัญและปริยัติศึกษา”     พร้อมทั้งยกเลิกระเบียบสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสำหรับนักเรียน ต่อมาพิจารณาเห็นว่า การศึกษาทางโลกเจ ิญ ก้าวหน้ามากขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นควรให้มี         โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น    เพื่อให้ผู้ศึกษาได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป   จึงได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา    เมื่อวันที่   ๒๐   กรกฎาคม   พุทธศักราช ๒๕๑๔ รองรับ    และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช ๒๕๓๕   ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน    ( วิชัย     ธรรมเจริญ : ๒๕๔๓ : )

 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม    แผนกสามัญศึกษา       . .   ๒๕๓๕   ( วิชัย   ธรรมเจริญ : ๒๕๔๓ : ๒๖ – ๓๐ ;    อ้างอิงจาก     กระทรวงศึกษาธิการ.   ๒๕๓๕ : ๓๕ )    กำหนดว่า   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในวัด หรือที่ธรณีสงฆ์    หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะจัดตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาสงฆ์   โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( เดิมกรมการศาสนา)   จะให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนตามกำลังงบประมาณ   และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม     แผนกสามัญศึกษากำหนด

 

                   ดังนั้น   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา

 

                   ปัจจุบันมีการศึกษาสงฆ์มีอยู่     แผนก ได้แก่ แผนกธรรม   แผนกบาลี   และแผนกสามัญศึกษา   แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้นเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาล้วน ๆ    ไม่มีวิชาสามัญศึกษาเข้าไปปะปน    ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี   และหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน     แต่หลักสูตรแผนกธรรม - บาลีไม่เข้มข้นมากนัก    แต่ก็ยังมีเนื้อหามากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน    ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบัน เพราะสามารถบูรณาการนำเอาการศึกษาสงฆ์ทั้ง     แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการศึกษาแผนกเดียวที่ทุกคนย่อมรับว่า เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 

 

 
 
 

ทุนการพระราชทานฯ 

 
 

บาลีไฮเทค 

บาลีเชียงราย 
 

เว็บกลุ่มเชียงราย 

ชยาภิวัฒน์วิทยา
พุทธิวงศ์วิทยา
โสภณจริยธรรมวิทยา
วัดเจดีย์หลวงวิทยา
วัดอำมาตย์วิทยา
วัดครึ่งใต้วิทยา
วัดวิเชตร์มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดไชยสถานวิทยา
วัดป่าตาลใต้
วัดใหม่ใต้วิทยา
วัดแม่คำวิทยา
บุญเรืองวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
วัดหนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
วัดแก่นเหนือวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อฯ
วัดหมื่นพุทธวิทยา
วัดดงชัยพิทยา

 
 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ 

 
 

ผู้กำลังใช้งาน 

บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 12
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์
 
 

 

กองงานเลขานุการ ปส.ชร. ผู้ดูแลระบบ , 
ศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา หมู่ที่ ๑๑  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๓-๖๖๒๖๕๑ 
e-mail:    chiangraiparyat@gmail.com