ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

สารสนเทศข้อมูลกลุ่มปส.เชียงราย 

ข้อมูลสนเทศกลุ่ม ปส.เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปกข้อมูลสนเทศ ๒๕๕๗

 
 

สรุปการประชุม57 

สมัยวิสามัญครั้งที่1/2557
 
 
 

กองทุนออมทรัพย์ปส.ชร. 

ใบกู้

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 12
สมาชิกรอยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์

วันนี้: 575
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 251
สูงสุดต่อวัน: 4898
เมื่อวาน: 1407
เดือนนี้: 44492
ทั้งหมด: 2538780

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

ค่าวสรุปการศึกษาดูงาน 

การศึกษาปี52
การศึกษาปี53
การศึกษาปี54
(ลาวใต้)
การศึกษาปี55
(เสียมเรียบ)
การศึกษาปี56
 
 
 

33 เชิญรับข่าวสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้ที่

https://www.facebook.com/chiangraipariyat 
 
 

ข่าวใหม่ ๆ จากกลุ่ม ปส.เชียงราย 

กิจกรรมดี ๆ ปี ๒๕๕๗

  


๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เชิญร่วมกิจกรรมงานทักษะวิชาการวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


กิจกรรม “การศึกษาดูงาน ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเกษตรอินทรีย์   ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริ”  

โครงการ (นำร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  การนำเสนอและสรุปผล การปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเกษตรอินทรีย์

     ภายในโรงเรียนนำร่อง ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย คณะครูแกนนำ- การวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อไปในการเปิดภาคเรียนใหม่ และการเขียนโครงการฯ              เพื่อต่อยอดวางแผนกาารดำเนินงาน  ระบบการปลูกและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชนใกล้วัด

-การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูผักที่สำคัญโดยม่ใช้สารเคมี

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗       ทัศนศึษาดูงานณ  ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริ -ดูงานการปลูกผักอินทรีย์ การทำแปลง การปลูกดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืช วิธีการ การทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมน การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  การเตรียมแปลง การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การย้ายกล้า รับเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปปลูกของแต่ละวัด(ให้ยื่นความจำนงมาก่อนล่วงหน้า) โดย  ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯร่วมกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

-ชมรม
ครูวิทย์ปส.เชียงราย จัดกิจกรรมติวข้อสอบโอเน็ตสาระวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย ๑๖ - ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับคุณครูที่มาจากต่างจังหวัดถ้ามาไม่ถึง ๑๐ ท่าน ปส.เชียงรายขอยกเลิกไม่เก็บค่าลงทะเบียนครับ ปส.เชียงรายขอเป็นเจ้าภาพทั้งหมดครับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร "การนิเทศภายในสถานศึกษา" โดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาร่วมกับไปโอเทค ระว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  ณ คงการเด้นท์วิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นิมนต์ผู้บริหารและครูรับผิดชอบงานนิเทศเข้าร่วมอบรม

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษา/การงานอาชีพฯ/ศิลปะ ดังนี้
     
๑. อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
     
๒. อบรมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/ศิลปะ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชียลำปาง ถ.บุญวาทย์ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
     ดังนั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนได้โปรดส่งครู บุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และขอให้แจ้งแบบตอบรับทั้งสองโครงการด่วนมาที่ Facebook  
สำนักงานกลุ่ม ปส. ๖ หรือแจ้งรายชื่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐๘๑-๘๘๕๘๐๖๘๐๘๒-๑๘๗๓๗๒๙ ,๐๘๔-๖๕๔๙๙๘๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

โหลดใบตอบเอกสารได้ที่นี่

 
 
 

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม 

โครงการอบรมนิเทศภายใน
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ คงการ์เด้นวิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของชมรมครูวิทย์ ปส.ชร. เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
 

        

 

 
 
 

ทุนการพระราชทานฯ 

 
 

บาลีไฮเทค 

บาลีเชียงราย 
 

เว็บกลุ่มเชียงราย 

ชยาภิวัฒน์วิทยา
พุทธิวงศ์วิทยา
โสภณจริยธรรมวิทยา
วัดเจดีย์หลวงวิทยา
วัดอำมาตย์วิทยา
วัดครึ่งใต้วิทยา
วัดวิเชตร์มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดไชยสถานวิทยา
วัดป่าตาลใต้
วัดใหม่ใต้วิทยา
วัดแม่คำวิทยา
บุญเรืองวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
วัดหนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
วัดแก่นเหนือวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อฯ
วัดหมื่นพุทธวิทยา
วัดดงชัยพิทยา

 
 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ 

 
 

ผู้กำลังใช้งาน 

บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 12
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์
 
 

 

กองงานเลขานุการ ปส.ชร. ผู้ดูแลระบบ , 
ศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา หมู่ที่ ๑๑  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๓-๖๖๒๖๕๑ 
e-mail:    chiangraiparyat@gmail.com